Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 26 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2024 г.

   Общинският съвет след като изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта и чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

   Приема Общински план за младежта за 2024 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069