Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 25 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2023 г.

  Общинският съвет след като изслуша Отчета за изпълнение на Общински план за младежта за 2023 г., взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

Приема Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2023 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069