Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 24 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 година

Мотиви: В съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 на Закона за общинската собственост Общинският съвет трябва да приеме Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за периода 2024 година по предложение на Кмета на Общината. Проектът за Годишна програма съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост, описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба. Списъкът може да бъде допълван с имоти, с които да бъде извършено разпореждане по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС – продажба на земя на собствениците на законно построена върху нея сграда, чл.36 от ЗОС – прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината, държавата, физически лица или юридически лица, чл.37 от ЗОС – учредяване право на строеж.

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

Приема Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 година.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:19
"ЗА": 15
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 4

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (programa-uros-24.docx)programa-uros-24.docx[ ]23 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069