Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 23 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година

Мотиви: В съответствие с изискванията на чл.8, ал.8 на Закона за общинската собственост Общинският съвет е необходимо да приеме Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на Кмета на Община Пещера. С нея се определя политиката за развитие на общинската собственост.
Проектът за стратегия е разработен на базата на задълбочен и всестранен анализ на състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост. Основните цели са в съответствие със стратегическите цели и приоритетите на общинския план за развитие на Община Пещера. Заложени са принципите и приоритетите за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували:18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (strategia-24-27.doc)strategia-24-27.doc[ ]395 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069