Петък, 12 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 22 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на община Пещера за мандат 2023-2027г.

   Общинският съвет след като изслуша Програмата за управление на община Пещера за мандат 2023-2027г., взе предвид становището на ПК, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА и на основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

   Програма за управление на община Пещера за мандат 2023-2027г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували:18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069