Петък, 12 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 20 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Пещера и Окръжен съд Пазарджик за мандат 2024-2028 година

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Председателя на Общински съвет, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с чл. 21, ал.1., т.23 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И :


I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Районен съд – Пещера и Окръжен съд Пазарджик и да утвърди следните условия, ред и правила за нейното провеждане:
1. Определя условията, на които трябва да отговарят кандидатите за съдебни заседатели, дееспоспобни български граждани:
1.1. Да са на възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Пещера, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Пещера;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. не страдат от психически заболявания;
1.6. не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Пещера;
1.8. не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Пещера;
1.10. не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.
2. Утвърждава образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4,);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).
3. В срок до 23.01.2024г., кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик подават в деловодството на Общински съвет – Пещера документите по т.2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. мотивационно писмо;
3.5. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
II. Избира Временна комисия за проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и провеждане на процедурата.
1. Определя числеността на Временната комисия от 7 лица, в следния състав:
Председател: Кристина Диманина
Членове:
1. Теодора Илиева
2. Али Мюмюнов
3. Георги Стоилов
4. Валентина Станкова
5. Стефан Балабанов
6. Зехра Алиш
2. Задачи на Временната комисия :
2.1. Да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик и изготви доклад и списък на допуснатите кандидати;
2.2. Да публикува на интернет страницата на Община Пещера и Общински съвет - Пещера, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по т. I.3.5. от настоящото решение, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които са включени в Списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности;
2.3. Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат;
2.4. Да проведе, в свои открити заседания, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на т. I.1. от настоящото решение, и състави доклад за протичането му и протокол за изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Пещера, Секция Общински съвет – Пещера;
2.5. Да внесе в Общински съвет - Пещера доклада и протокол от изслушването с проект за решение - предложение за определяне на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик за мандат 2024 г. - 2028 г. в 7-дневен срок преди гласуването.
III. Възлага на председателя на Общински съвет - Пещера да обяви откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и условията, реда и правилата за нейното провеждане, съгласно настоящото решение, като изготви съобщение, което да публикува на интернет страницата на Община Пещера, Секция Общински съвет – Пещера, в електронните медии, както и да се постави на информационното табло на входа на сградата на Община Пещера.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение №1- заявление за кандидатстване за съдебен заседател;
2. Приложение №2 - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;
3. Приложение №3 - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ;
4. Приложение №4 - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;
5. Приложение №5 - данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Гласували:20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (prilozhenie-1.doc)prilozhenie-1.doc[ ]36 Kb
Download this file (prilozhenie-2.doc)prilozhenie-2.doc[ ]27 Kb
Download this file (prilozhenie-3.doc)prilozhenie-3.doc[ ]26 Kb
Download this file (prilozhenie-4.doc)prilozhenie-4.doc[ ]25 Kb
Download this file (prilozhenie-5.doc)prilozhenie-5.doc[ ]25 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069