Петък, 12 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 19 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

   Относно: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера за 2024 година.

   Общинският съвет, като изслуша предложението на Председателя та Общински съвет, взе предвид становището на ПК, основание чл.21, ал.1, т.12, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

    Приема Програма за работа на Общински съвет – Пещера за 2024 година.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Гласували:20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (ПРОГРАМА ОБС-2024.docx)ПРОГРАМА ОБС-2024.docx[ ]25 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069