Събота, 25 Май 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BG16RFOP-8.006-0029 Прессъобщение - 14.07.2023г.
Прессъобщение - 14.07.2023г. Печат Е-поща
Проекти - BG16RFOP-8.006-0029

logo 0029 c01

   Кметът на Община Пещера – г-н Йордан Младенов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: BG16RFOP001-8.006-0029-C01 от 13.07.2023 г. за проект  „Подкрепа за Община Пещера по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, процедура BG16RFOP001-8.006 - Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР.

   В рамките на проекта ще бъдат закупени необходимото оборудване с цел техническо доокомплектоване на работните места на ангажираните с проекти по ПРР 2021-2027 и необходимия специализиран софтуер, с който ще се обслужват задачите по изпълнение, управление и администриране на проектите по ПРР, свързани с устройството на териториите, регистъра на собствеността, екологията, пътната, образователната, здравната, социална и културната инфраструктура и други. 

   Служителите в общината ще придобият капацитет да изготвят пространствени анализи, планове и да извършват мониторинг на проекти, свързани с регионалното и пространственото развитие, произтичащи от Закона за регионално развитие от гледна точка прилагане на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 – (ИТСР) в Република България и прилагане на плановете за интегрирано развитие на ниво община, необходимите обучения с цел повишаване на компетенциите на служителите, ангажирани с проекти по ПРР 2021-2027.

   Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 179 522, 27 лв. а срокът на изпълнение е 5 месеца.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069