Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало З А П О В Е Д № 855 относно -"Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване "
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 sabor jpg

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

З А П О В Е Д № 855 относно -"Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване " Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Декември 2023г. 11:33ч.

З А П О В Е Д

№ 855

гр. Пещера 20.12. 2023 г.


   В изпълнение на Решение №9/30.11.2023 г. на Общински съвет – гр. Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.86 и сл. Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на трупи за бичене:
 1.1. Бял бор > 50 см, количество 44,52 м3, начална цена 10 595,76 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 1 060 лв.
 1.2. Бял бор 30-49 см, количество 50,61 м3, начална цена 12 348,84 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 1 234,88 лв.
 1.3. Бял бор 18-29 см., количество 31,43 м3, начална цена 6 977,46 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 697,75 лв.
 1.4. Бял бор 15-17 см., количество 5,58 м3, начална цена 1 060,20 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 106 лв.
 1.5. Ела 30-49 см, количество 0,76 м3, начална цена 185,44 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 18,54 лв.


 1.6. Ела 18-29 см, количество 1,11 м3, начална цена 251,97 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 25,20 лв.
 1.7. Смърч 18-29 см, количество 0,76 м3, начална цена 168,72 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 16,87 лв.
 1.8. Смърч 16-17 см., количество 0,15 м3, начална цена 28,50 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 2,85 лв.
 1.9. Бяла топола > 50 см., количество 11,3 м3, начална цена 155,26 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 15,53 лв.
 1.10. Бяла топола 30-49 см, количество 1,04 м3, начална цена 185,12 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 18,51 лв.
 1.11. Бяла топола 18-29 см, количество 1,11 м3, начална цена 185,37 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 18,54 лв.
2. Определям дата, място и час за провеждане на търга - 16.01.2024г., стая № 5, I етаж на общинска администрация от 14.00 часа.
3. Определям документи за участие в търга:
 3.1. Заявление за участие по образец;
 3.2. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК) написан на плика с документите за участие.
 3.3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;
 3.4. Документ за закупени тръжни книжа;
 3.5. Декларации по образец съгласно тръжните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;
- декларация за оглед на обекта.
 3.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване 30 дни преди датата на търга.
 3.7. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
4. Утвърждавам тръжна документация при цена 20 лева, която може да се закупува след публикуване на обявата от Центъра за административна обслужване на гражданите до 16:00 ч. на 15.01.2024 г.
5. Крайният срок за подаване на документите за участие в търга е до 17:00 ч. на 15.01.2024 г. в Центъра за административно обслужване на гражданите.
6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.
7. Определям стъпка за наддаване в размер на 5% от началната цена за всяка от позициите..
8. Оглед на трупите за бичене се извършва след предварителна заявка в стая № 1 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
9. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:
...............................................................................................................................
10. Условията на търговете, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник и на интернет страницата на Община Пещера.
11.Препис-извлечение от настоящата заповед да се постави на информационното табло на Общинска администрация и на видно място в кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаването.
12. За резултата от търговете комисията съставя протокол в 3 – дневен срок от датата на неговото провеждане.
13. Договорът за продажба със спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.
14. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069