Понеделник, 24 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
З А П О В Е Д № 742 - ОТНОСНО: Закриване на подвижна секционна избирателна комисия Печат Е-поща
Избори - Местни избори 2023

З А П О В Е Д

№ 742

Гр.Пещера 03.11.2023 г.

           

           

ОТНОСНО: Закриване на подвижна секционна избирателна комисия

                        №132100024 във втори тур на изборите за кметове на кметства

                        в Община Пещера на 05.11.2023 г.

Със Заповед № 685/16.10.2023 г., изменена със Заповед №710/24.10.2023 г. на Кмета на Община Пещера е образувана подвижна секционна избирателна комисия №132100024 с териториален обхват гр.Пещера, с. Радилово и с.Капитан Димитриево. С Писмо изх.№МИ-1263/02.11.2023 г. на Централна избирателна комисия, с вх.№24-31-27/03.11.2023 г. в Община Пещера са дадени указания, че в случаите в които ПСИК включва избиратели от няколко населени места и за някои от тях няма да се произвежда избор на втори тур, поради което броят на избирателите, които имат право да гласуват на втори тур е под десет, ПСИК следва да бъде закрита.

На 05.11.2023 г. В община Пещера ще се проведе втори тур на изборите за кметове на кметства в с.Радилово и с. Капитан Димитриево. От извършената проверка се установи, че броя на избирателите, които имат право да гласуват на втори тур в с. Радилово са 4, а в с. Капитан Димитриево е 1.

В предвид гореизнесеното и в изпълнение на указанията на ЦИК, на основание чл.8 и чл.90 от Изборния кодекс, и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

ЗАКРИВАМ подвижна секционна избирателна комисия №132100024 поради обстоятелството, че броят на избирателите, които имат право да гласуват на втори тур в с.Радилово и с.Капитан Димитриево е под десет.

2.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера.

 3.Копие от заповедта да се изпрати на ОИК - Пещера.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

СТЕФАН ИВАНЧЕВ/П/

ВрИД Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069