Понеделник, 24 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
ЗАПОВЕД - № 710 - ОТНОСНО Изменение на Заповед №684/16.10.2023 г. Печат Е-поща
Избори - Местни избори 2023

З А П О В Е Д

№ 710

Гр.Пещера 24.10.2023 г.

           

           

ОТНОСНО: Изменение на Заповед №684/16.10.2023 г. за образуване на

            секция за гласуване на избиратели с подвижна

            избирателна кутия в гр.Пещера в изборите за общински

            съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

С моя Заповед №684/16.10.2023 г. е образувана една секция с №132100024 за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия в гр.Пещера в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г. и е определен нейния териториален обхват - гр.Пещера и с.Капитан Димитриево.

Съгласно чл.37, ал.2 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия. В така определения срок до 23.10.2023 г. включително са постъпили 14 заявления по образец от избиратели от гр.Пещера и 5 заявления по образец от избиратели от с.Радилово, придружени с ЕР на ТЕЛК - 12 бр., Медицински бележки - 2 бр., медицински удостоверения - 3 бр. и епикризи - 2 бр.

Всички експертни решения, медицински бележки, удостоверения и епикризи приложени към заявленията са детайлно проверени съгласно чл.37, ал.3а от Изборния кодекс, при което е установено, че заявителите страдат от заболявания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение. В тази връзка е постъпила Докладна записка от Секретаря на Община Пещера.

В предвид на гореизнесеното, в изпълнение на т.ІІІ, под т. 1.2 на Решение №2599-МИ/05.10.2023 г., изменено с Решение №2606-МИ/06.10.2023 г. на ЦИК, на основание чл.8 и чл.90 от Изборния кодекс, и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

ИЗМЕНЯМ моя Заповед №684/16.10.2023 г., с която е образувана една секция с №132100024 за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия в

гр.Пещера в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г. като в териториалния й обхват включвам и с.Радилово.

2.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера.

3.Копие от заповедта да се изпрати на ОИК - Пещера.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

СТЕФАН ИВАНЧЕВ/П/

За Кмет на Община Пещера

Съгласно Заповед №627/26.09.2023 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069