Понеделник, 24 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
ЗАПОВЕД - № 684 ОТНОСНО: Образуване на секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия Печат Е-поща
Избори - Местни избори 2023

З А П О В Е Д

№ 684

Гр.Пещера 16.10.2023 г.

ОТНОСНО: Образуване на секция за гласуване на избиратели с подвижна 

избирателна кутия в гр.Пещера в изборите за общински 

съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

 

 

Съгласно чл.37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма, чрез заявление по образец.

В тази връзка е постъпила Докладна записка от Секретаря на Община Пещера, съгласно която в посочения срок, а именно до 14.10.2023 г. включително в Общинска администрация гр.Пещера са постъпили 22 заявления, придружени с ЕР на ТЕЛК, от които 21 заявления са на избиратели от гр.Пещера и 1 заявление на избирател от с. Капитан Димитриево. Всички експертни решения, приложени към заявленията са детайлно проверени съгласно чл.37, ал.3а от Изборния кодекс, при което е установено, че заявителите страдат от заболявания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение. По отношение на едно от заявленията постъпили от избиратели в гр.Пещера е установено, че лицето е поставено под пълно запрещение с решение на Окръжен съд Пазарджик и не следва да бъде включвано в избрателния списък на ПСИК.

В предвид на гореизнесеното, в изпълнение на т.ІІІ, под т. 1.2 и т.7 на Решение №2599-МИ/05.10.2023 г., изменено с Решение №2606-МИ/06.10.2023 г. на ЦИК, на основание чл.8 и чл.90 от Изборния кодекс, и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

 1.ОБРАЗУВАМ една подвижна СИК с №132100024 за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, с адрес гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, заседателна зала в Центъра за административно обслужване на гражданите -партерен етаж в сградата на Общинска администрация гр.Пещера.

 2. ОПРЕДЕЛЯМ териториалния обхват на ПСИК с №132100024 - гр.Пещера и с. Капитан Димитриево.

 3.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера. 

 4.Копие от заповедта да се изпрати на ОИК - Пещера. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

 

 

СТЕФАН ИВАНЧЕВ

За Кмет на Община Пещера

Съгласно Заповед №627/26.09.2023 г.

 

З А П О В Е Д

 

684

 

Гр.Пещера 16.10.2023 г.

         

         

ОТНОСНО: Образуване на секция за гласуване на избиратели с подвижна

          избирателна кутия в гр.Пещера в изборите за общински

          съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

 

 

Съгласно чл.37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма, чрез заявление по образец.

В тази връзка е постъпила Докладна записка от Секретаря на Община Пещера, съгласно която в посочения срок, а именно до 14.10.2023 г. включително в Общинска администрация гр.Пещера са постъпили 22 заявления, придружени с ЕР на ТЕЛК, от които 21 заявления са на избиратели от гр.Пещера и 1 заявление на избирател от с. Капитан Димитриево. Всички експертни решения, приложени към заявленията са детайлно проверени съгласно чл.37, ал.3а от Изборния кодекс, при което е установено, че заявителите страдат от заболявания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение. По отношение на едно от заявленията постъпили от избиратели в гр.Пещера е установено, че лицето е поставено под пълно запрещение с решение на Окръжен съд Пазарджик и не следва да бъде включвано в избрателния списък на ПСИК.

В предвид на гореизнесеното, в изпълнение на т.ІІІ, под т. 1.2 и т.7 на Решение №2599-МИ/05.10.2023 г., изменено с Решение №2606-МИ/06.10.2023 г. на ЦИК, на основание чл.8 и чл.90 от Изборния кодекс, и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.ОБРАЗУВАМ една подвижна СИК с №132100024 за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, с адрес гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, заседателна зала в Центъра за административно обслужване на гражданите -партерен етаж в сградата на Общинска администрация гр.Пещера.

2. ОПРЕДЕЛЯМ териториалния обхват на ПСИК с №132100024 - гр.Пещера и с. Капитан Димитриево.

 

 

 

 

 

 

2.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера.

3.Копие от заповедта да се изпрати на ОИК - Пещера.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

 

 

СТЕФАН ИВАНЧЕВ

За Кмет на Община Пещера

Съгласно Заповед №627/26.09.2023 г.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069