Вторник, 16 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014 Работно посещение
Работно посещение Печат Е-поща
Проекти - BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014

Gerb Peshteraweb logo ILN

 

   Във връзка с изпълнението на Дейност 5 „Разпространяване на добри практики - фаза 1 - обмен на опит и добри практики - работно посещение в Норвегия“ по проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча", финансиран по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,
   20 души - експерти от 4-те общини партньори по проект „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча" взеха участие в 4-дневно работно посещение на Норвегия. Експертите заминаха за Осло на 16-ти септември, където визитата продължи 2 дни. По време на престоя си в Осло, представителите на общините и партньорите разгледаха многобройни добри практики и зелени решения за внедряване на мерки за адаптация и намаляване на климатичните промени в градска среда.
   На 17.09 вечерта експертите пристигнаха в Кристиансанд. Градът е известен със своето "екологично съзнание" от няколко десетилетия, фокусиран върху добрия обществен транспорт, колоезденето, рециклирането на отпадъци и други екологични мерки.

   На 18.09 се състоя среща с местни представители, които споделиха добри примери и практики и възможности за смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Бяха обсъдени предизвикателствата и пропуските на българските общини по отношение на действията в областта на климата. Бяха представени добри практики за планиране и прилагане на проекти и технологии, приложими за България, като проследи и анализира целия процес – от планирането до изпълнението на мерките и проектите. По този начин служителите в общинските администрации имаха възможността да усвоят похвати и техники за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени, което от своя страна повишава капацитета и компетентността на общинските служители в областта. Бяха организирани посещения на място в избрани региони, където нагледно се демонстрират вече внедрени мерки.
   Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 281 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на       Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.


www.eeagrants.bg

 

In connection with the implementation of Activity 5 "Dissemination of Good Practices - Phase 1 - Exchange of Experience and Good Practices - Working Visit to Norway" under project BGENVIRONMENT-4.004-0014-C01 "Improving the capacity of administrations and pilot implementation of measures for successful adaptation to climate change in the municipalities of Peshtera, Batak, Sadovo and Strelcha",

20 people - experts from the 4 partner municipalities of the project "Improving the capacity of administrations and pilot implementation of measures for successful adaptation to climate change in the municipalities of Peshtera, Batak, Sadovo and Strelcha" took part in a 4-day working visit to Norway. The experts left for Oslo on 16.09, where they spent 2 days. During their stay in Oslo, the representatives of the municipalities and partners examined numerous good practices and green solutions for the implementation of adaptation and mitigation measures in urban environments.   

On the evening of 17.09 the experts arrived in Kristiansand. The city has been known for its "environmental consciousness" for several decades, focusing on good public transport, cycling, waste recycling and other environmental measures. On 18.09 a meeting took place with local representatives who shared good examples and practices and opportunities for mitigation and adaptation to climate change. The challenges and gaps of Bulgarian municipalities in terms of climate action were discussed. The Norwegian partner presented good practices for planning and implementation of projects and technologies applicable to Bulgaria, following and analyzing the whole process - from planning to implementation of measures and projects. In this way, municipal officials had the opportunity to learn techniques and methods for planning climate change mitigation and adaptation measures, which in turn increases the capacity and competence of municipal officials in the field. On-site visits were organized in selected regions, where already implemented measures were demonstrated.

The project is implemented with the financial support of EUR 281 000 provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism Programme "Environment and Climate Change 2014-2021".

We work together for a greener, more competitive and more inclusive Europe

www.eeagrants.bg

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069