Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 624 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 09.10.2023 год., Протокол № 61

     ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на Кметство с.Капитан Димитриево, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 20223г.

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, във връзка с чл.42, ал.6, изречения второ и трето от ЗМСМА, т.49 и т.51 от Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 г. на Централната избирателна комисия и на основание чл.21, ал.2 и чл.42, ал.8 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

Избира Костадинка Александрова Симонова за временно изпълняваща длъжността Кмет на Кметство с. Капитан Димитриево, считано от 27.10.2023г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
"ЗА": 16
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВЕНЦИСЛАВ ЛИЧЕВ
Председателстващ заседанието
на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069