Неделя, 14 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 622 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Пещера, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 20223г.

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, във връзка с чл.42, ал.6, изречения второ и трето от ЗМСМА, т.49 и т.51 от Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 г.на Централната избирателна комисия и на основание чл.21, ал.2 и чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Р Е Ш И:

1. Избира г-н Стефан Иванов Иванчев - Заместник-кмет на Община Пещера, за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Пещера, считано от 27.10.2023г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. На временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Пещера се определя месечна заплата в размера, определен на настоящия кмет.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
"ЗА": 17
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069