Неделя, 14 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 620 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в І, ІІ и ІV клас в ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий", гр. Пещера за учебната 2023/2024 година

Мотиви:
1.В Общинска администрация – Пещера постъпи Мотивирано искане с вх. №31-02-12/12.09.2023 г. на Директора на ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий", гр. Пещера, за допускане на изключение от минималния брой на учениците на три паралелки – по една в І клас – с 10 ученици, ІІ клас – с 13 ученици и в ІV клас с 15 ученици в ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий", гр. Пещера за учебната 2023/2024 година.
2.Според чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изключения от минималния брой на децата в групите и съответно на учениците в паралелките се допускат в неспециализирани и специализирани училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10.
3.Изключенията се допускат с разрешение на финансиращия орган. Разрешението се издава по мотивирано искане на директора на училището, към което се прилага становище на началника на регионалното управление на образованието.
4.По уверение на Директора на ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий", гр. Пещера за обезпечаване на учебния процес не са необходими допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти и утвърдения бюджет на училището за 2023/2024 г.
5.Получено е положително становище от РУО Пазарджик за допускане на изключение от минималния брой на учениците в посочените паралелки.

  Общинският съвет, след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 256, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

1. Разрешава да се допусне изключение от минималния брой на учениците и да се утвърди паралелка за учебната 2023/2024 година в:
- І клас в ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий", гр.Пещера с 10 ученици за учебната 2023/2024 година.
- ІІ клас в ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий", гр. Пещера с 13 ученици за учебната 2023/2024 година.
- ІV клас в ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий", гр. Пещера с 15 ученици за учебната 2023/2024 година.

2. Не са необходими допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти за обезпечаване на учебния процес

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069