Неделя, 14 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 619 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в ІVа, ІVб, Vб и Х клас в СУ ,,Св. Климент Охридски", гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година

Мотиви:
1.В Общинска администрация – Пещера постъпи Мотивирано искане вх. №31-06-13/04.09.2023 г. на Директора на СУ ,,Св. Климент Охридски", гр. Пещера, за допускане на изключение от минималния брой на учениците в ІVа, ІVб, Vб и Х клас в СУ ,,Св. Климент Охридски", гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година
2.Според чл. 68, ал. 1, т. 2 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изключения от минималния брой на децата в групите и съответно на учениците в паралелките се допускат в неспециализирани и специализирани училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10.
3.Изключенията се допускат с разрешение на финансиращия орган. Разрешението се издава по мотивирано искане на директора на училището, към което се прилага становище на началника на регионалното управление на образованието.
4.По уверение на Директора на СУ ,,Св. Климент Охридски", гр. Пещера, за обезпечаване на учебния процес не са необходими допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти и утвърдения бюджет на училището за 2023/2024 г.
5.От Началника на РУО Пазарджик е дадено положителното становище с изх. № РД-22-1141/08.09.2023 г. за допускане на изключение от минималния брой на учениците в посочените паралелки.

   Общинският съвет, след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 256, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, чл. 68, ал. 1, т. 2 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :


1.Разрешава да се допусне изключение от минималния брой на учениците и да се утвърдят за учебната 2023/2024 година, в СУ „Св. Климент Охридски:

- Две паралелки в ІVа и ІVб клас, с брой на учениците по-нисък от норматива за минимален брой – 14 ученици във всяка от тях;

- Паралелка Vб клас с 14 ученици;

- Една паралелка в Х клас със 17 ученици.

2. Не са необходими допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти за обезпечаване на учебния процес.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069