Неделя, 14 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 618 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ХІІ клас по професия ,,Биотехнолог", специалност ,,Технология в биопроизводствата" в ПГХВТ,,Атанас Ченгелев" – гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година


Мотиви:
1.В Общинска администрация – Пещера постъпи Мотивирано искане с вх. №31-07-12/30.08.2023г. на Директора на ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев" – гр. Пещера, за допускане на изключение от минималния брой на учениците на паралелка в ХІІ клас за учебната 2023/2024 г. по професия ,,Биотехнолог", специалност ,,Технология в биопроизводствата" .
2.Професията и специалността са включени в Списъка по чл. 6а, ал.2 от Закона за професионалното образование и обучение и в специалности по професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. В момента в паралелката са записани 6 ученици при нормативно определен минимум 12 ученици според чл. 63, ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Специалността е по заявка на „БИОВЕТ" АД и се ползва с тяхната подкрепа. Фирмата изпитва остър недостиг от специалисти в тази област. Паралелката е по дуална система на обучение. Учениците имат сключени договори с фирмата-партньор.
3.Съгласно чл. 69, ал.1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани училища може да се формира в особени случаи след разрешение на началника на регионалното управление на образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4 – 7, при спазване на изискването на чл. 68, ал. 3.
4.Според чл. 69, ал. 2 от същата наредба за училищата, за които министърът на образованието и науката не е първостепенен разпоредител с бюджет, разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
5.Съгласно чл. 69, ал. 3 – към искането по ал. 2 се прилага решение на общинския съвет или на ръководителя на ведомството, което финансира училището.
6.Според директора училището е обезпечено с ресурси. Не са необходими допълнителни средства извън утвърдения бюджет на училището за 2023/2024 г.
    Общинският съвет, след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 256, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, чл. 63, ал. 3 и чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

1. Разрешава да се допусне изключение от минималния брой на учениците и да се утвърди паралелка в ХІІ клас с 6 ученици за учебната 2023/2024 г. по професия ,,Биотехнолог", специалност ,,Технология в биопроизводствата" в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев", гр. Пещера.

2. Не са необходими допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти за обезпечаване на учебния процес.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
"ЗА": 16
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069