Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 617 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на отстъпено право на строеж върху имот общинска собственост, промяна на предназначението му и изграждане на Фотоволтаична електоцентрала върху него.

   Общинският съвет – град Пещера след като разгледа предложението на Йордан Стоянов Младенов- Кмет на Община Пещера, становищата на постоянните комисии на Общински съвет Пещера и на основание чл 37, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл. 62. ал 2 и § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби от Закона за Енергетиката, чл. 25 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи,чл.29,ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.22 от Приложение 2 на ЗМДТ и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след станалите разисквания:

Р Е Ш И :

1. Изменя Решение № 500/26.01.2023 г. на Общински съвет гр. Пещера с всички произтичащи от това правни последици, както следва:
2. Дава съгласие за учредяване на възмездно и безсрочно отстъпено право на строеж на Фотоволтаична електроцентрала с мощност от 5 МВт /наричана по-долу за краткост ФЕЦ/ и батерии спрямо мощността, в полза на „НЮ ЕВРО ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 206878882, със седалище и адрес на управление: село Марково, община Родопи, Пловдив, улица „Здравец" № 42 представлявано от Управителя Венцислав Константинов Георгиев съгласно проекти, върху следният имот общинска собственост на Община Пещера:
Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1514, област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, м. „Дъбовик", площ: 140 102 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 006286. в полза „НЮ ЕВРО ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 206878882, със седалище и адрес на управление: село Марково, община Родопи, Пловдив, улица „Здравец" № 42 представлявано от Управителя Венцислав Константинов.
3. Дава съгласие Кмета на Община Пещера, да сключи предварителен договор по смисъла на чл.19 от Закона за задълженията и договорите за учредяване на правото на строеж по т.1.1. с „НЮ ЕВРО ЕНЕРДЖИ" ЕООД, със срок за сключване на окончателен договор за учредяване на правото на строеж в срок до 10 /десет работни/ дни, считано от датата на направена покана за това от страна на „НЮ ЕВРО ЕНЕРДЖИ" ЕООД.

4. Дава съгласие Кмета на Община Пещера, да оправомощи „НЮ ЕВРО ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 206878882, със седалище и адрес на управление: село Марково, община Родопи, Пловдив, улица „Здравец" № 42 представлявано от Управителя Венцислав Константинов Георгиев чрез упълномощаване или сключване на договор, да извърши всички необходими правни и фактически действия за реализиране на процедурите по т.2.1. и 2.2. от настоящето решение.
5. Дава съгласие „НЮ ЕВРО ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 206878882, със седалище и адрес на управление: село Марково, община Родопи, Пловдив, улица „Здравец" № 42 представлявано от Управителя Венцислав Константинов Георгиев да подаде от свое име и за своя сметка необходимите документи в ЕСО ЕАД с цел получаване на становище за присъединяване на ФЕЦ, както и от свое име и за своя сметка за сключи с ЕСО ЕАД предварителен договор за присъединяване на ФЕЦ.
6. Дава съгласие, всички разходи по промяна на предназначението на земите, такси към Енергийния системен оператор и строителството на фотоволтаичния парк, както и всички разходи по съгласувателни и други неупоменати процедури, да са изцяло за сметка на „НЮ ЕВРО ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 206878882, със седалище и адрес на управление: село Марково, община Родопи, Пловдив, улица „Здравец" № 42 представлявано от Управителя Венцислав Константинов Георгиев и негов риск.
7. Общински съвет Пещера одобрява проекта на предварителен договор за учредяване на право на строеж, неразделна част от настоящото решение.
8. Възлага на Кмета на Община Пещера осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.
Настоящето решение е неразделна част от Решение № 500/26.01.2023 г. на Общински съвет гр. Пещера.
Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд-Пазарджик чрез Общински съвет –Пещера в 14-дневен срок от съобщаването му

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 17
"ПРОТИВ": 2
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069