Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 616 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

ОТНОСНО: Определяне на равностойни имоти от Общински поземлен фонд, които да бъдат предоставяни при спазване на условията на пар. 12 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и Допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 4.12.2020 г., изм. и доп., бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.).Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти – общинска собственост, във връзка с изграждане и експлоатиране на „фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ", с мощност 40 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.


Мотиви:
С решение № 611 взето на заседанието, проведено на 07.09.2023 год., Протокол № 59/07.09.2023г., Общински съвет – Пещера даде предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на "Еуросолар инвест" ООД, ЕИК: 203259914,върху имоти с идентификатори: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61371.519.25, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61371.519.24, ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 61371.519.36, ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.653, ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.658, за изграждане на и експлоатиране на „фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ", с мощност 40 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, без търг или конкурс, както и даде съгласие за изготвяне на ПУП за изграждане на обект на техническа инфраструктура – енергийни обекти за производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули (ФВЕЦ) с обща инсталирана мощност, съгласувана от НЕК и ЕСО, предварително съгласие за промяна на предназначението на тези имоти.
Всички разходи по промяна на предназначението на земите, такси към Енергийния системен оператор и строителството на ФЕЦ, ще са за сметка на "Еуросоларинвест" ООД. Реализирането на една такава инвестиция, ще доведе до приходи от правото на строеж върху имотите от момента на сключване на сделката, както и приходи от общински данъци и такси от няколко милиона лева през целият период на договора. Социалният ефект от осъществяването на една такава инвестиция е с огромен положителен ефект. При реализацията се откриват множество работни места, както и се ангажират като подизпълнители местни фирми. Дългосрочният ефект, е че се назначават местни скъпо платени служители за експлоатацията на инвестицията.
Реализацията на проекта е изцяло съобразена с екологията и е щадяща към природата, без никакво вредно въздействие върху околната среда. Енергията, която ще се произвежда е 100% зелена с 0% емисии.
Според Българската фотоволтаична асоциация, 2021 г. е отбелязала бум на слънчевата енергия в ЕС и над 100% ръст на пазара. Прогнозите са за нов рекорден ръст на инсталираната мощност от 24,3 ГВт за 2022 г. и 26,8 ГВт за 2023 г. Според асоциацията бъдещето на фотоволтаичните системи е в градските проекти и транспорта. Фотоволтаичните електроцентрали и системи ще нараснат тройно като капацитет до 2030 г., когато България трябва да постигне 27% дял на ВЕИ от общото потребление на енергия.
Това Инвестиционно намерение кореспондира с целите заложени на Европейския съюз за намаляване на парниковите газове. В тази връзка през последните години в Българското законодателство се направиха редица промени, съобразени с изискването за уеднаквяване на правото по глобални за Европа теми, които доведоха до либерализация на процедурите по изграждането на ФЕЦ, допълващи енергийния микс с върхова енергия. Облекчения режим, когато се реализират проекти за ФЕЦ, касае и учредяване на ограничено вещно право на строеж.
Съгласно инвестиционното намерение на "Еуросолар инвест" ООД, ЕИК:203259914, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Северен, бул. „Васил Априлов" № 176, представлявано от управителя Венцислав Георгиев,Дружеството има намерение да проектира, изгради и експлоатира фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ", с мощност 40 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници върху гореописаните имоти, както и върху ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.2, област Пазарджик, община Пещера, с.Капитан Димитриево, местност "Ушите", площ:49718 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 502002.Заповед за одобрение на КККР № РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК.
Този имот е придобит по реда чл. 19 от ЗСПЗЗ (т. нар. "земи от остатъчния поземлен фонд"), както и Поземлени имоти с идентификатори 61371.519.25, 61371.519.24, 61371.519.36, 36124.502.653, 36124.502.6 . Тази категория имоти обединява както земеделските земи, които не са били заявени за възстановяване от собствениците им по административен ред в установените срокове пред общинските служби по земеделие (бившите поземлени комисии), така и имоти, за които са постановени решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността по административен или по съдебен ред, но процедурата по възстановяването им не е приключила, защото границите на имотите на са установени от собствениците. Съгласно нормата на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената кадастрална карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост. Тези земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ общината има право само да ги управлява и стопанисва. Тези земи, включени в общинския поземлен фонд, могат да се предоставят от общинските съвети при условията на параграф 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, ф. 62 от 2010 г., доп., ф. 61 от 2016 г., в сила от 5.08.2016 г.).
Първоначално земите от остатъчния поземлен фонд са били предоставени за стопанисване и управление на общините, а след изтичането на 10-годишен срок от влизане в сила на плана за земеразделяне, съответно от одобряването на картата на възстановената собственост, се предвиждаше да се придобият в собственост от общините. С изменението на ЗСПЗЗ с ДВ, бр. 13 от 09.02.2007 г., земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ са били прогласени за Общинска собственост по силата на закона, но върху тях бе наложен временен 5-годишен ограничителен режим за разпореждане и управление, който изтичаше на 13.02.2012 г. С отмяната през 2010 г. на алинеи 4, 5, 7-12 в чл. 19 (пар.5 от ЗИД на ЗСПЗЗ), изричните ограничения при разпореждането и управлението на земите по чл. 19 формално отпадат с влизането на изменението в сила. Но остава задължението на общинските съвети, въведено в пар. 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп., бр. 61 от 2016 г., в сила от 5.08.2016 г.) да предоставят земи от общинския поземлен фонд за:
а) установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;
б) изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
в) обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.
Задължението на Общинските съвети, въведено в пар. 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ обаче не е ограничено със срок, и изисква заделяне на необходимия поземлен ресурс, за да се гарантира предоставянето на земите от общинския поземлен фонд на собственици с признати права на възстановяване на собствеността. Тези имоти не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки, съгласно изрично въведеното ограничение на пар. 14, ал.2 на ПЗР на Закона за опазване на земеделската земя, обнародвани в бр.100 от 18.12.2015 г., където е посочено, че в срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ се предоставят от общинските съвети само при условията на пар. 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване. В ал. 2 на цитираната разпоредба изрично е предвидено, че в срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки, извън посочените в ал. 1. Срокът на тази забрана за разпореждане със земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ е удължен с пар. 12 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, обнародван в ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 23.12.2020 г. Алинея 1 от пар. 12 предвижда, че в срок 5 години, считано от 23 декември 2020 г., земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските съвети само при условията на пар. 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2016 г.), както и за:
1. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване;
2. създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) за изграждане на общински инфраструктурни обекти и при влязъл в сила общ устройствен план;
3. изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и чл.37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;
5. енергийни обекти по смисъла на пар.1 , т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката ("Енергиен обект" е обект или съвкупност от обекти, с предназначение в него или посредством него да се извършва производство на електрическа и/или топлинна енергия с определена мощност, добив или съхранение на нефт или природен газ, пренос, както и преобразуване на параметрите или вида на електрическа и топлинна енергия и природен газ, нефт или нефтопродукти през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, без инсталациите на клиентите);
6. изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните територии, когато същите са преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията и са спазени изискванията на наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Съгласно § 12 от ПЗР на ЗИД на Закон за подпомагане на земеделските производители, разпоредителните сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, когато:
1. в случаите по ал. 1, т. 2 това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината;
2. в случаите по ал. 1, т. 4 и 5 са изчерпани земите от общинския поземлен фонд на територията на общината.
В ал. 3 на пар. 12 на ПЗР на ЗИД на ЗПЗП е предвидено, че за енергийни обекти по ал. 1, т. 5, когато не са изчерпани земите от общинския поземлен фонд, разпоредителни сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, и предоставяне на равностоен имот от общинския поземлен фонд по оценка, изготвена от независим оценител по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно ал. 4 от пар. 12 изрично е предвидено, че в срока по ал. 1 земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки извън посочените в ал. 1.
С оглед гореизложеното са идентифицирани поземлени имоти от общинския поземлен фонд, които да служат като заместващи на поземлени имоти с кадастрални идентификатори 61371.519.25, 61371.519.24, 61371.519.36, 36124.502.653, 36124.502.6 и 36124.502.2 , а именно:
ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.525.132 област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево, площ: 145583 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000132.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1634/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36124.542.74 област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево, площ: 61699 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000074.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1634/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36124.523.85 област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево, площ: 84316 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Категория на земята: 4. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000085.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1634/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36124.525.153 област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево, площ: 53409 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Категория на земята:9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000053.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1634/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.
Възложено е изготвянето на оценка на Маринка Йорданова Веселинова — независим оценител, съгласно Закона за независимите оценители, по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи (обн. ДВ. бр. 64 от 5 юни 1998 г.). На 13.09.2023 г. в общинската администрация постъпи изготвената оценка. Съгласно изготвената оценка на земеделските земи, налице е равностойност между земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ и земите, които се използват за заместването им.
За да бъде законосъобразно последващото учредяване на правото на строеж, Общински съвет — Пещера следва да одобри независимата оценка, след което да приеме решение с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, по силата на което поземлени имоти с кадастрални идентификатори 61371.519.25, 61371.519.24, 61371.519.36, 36124.502.653, 36124.502.658 и 36124.502.2 да бъдат изключени от остатъчния поземлен фонд (земи по чл. 19 ЗСПЗЗ), като на тяхно място се предоставят имоти от общинския поземлен фонд, посочени в оценката като равностойни. Това е задължителна законова предпоставка за разпореждане с поземлени имоти с кадастрални идентификатори 61371.519.25, 61371.519.24, 61371.519.36, 36124.502.653, 36124.502.658 и 36124.502.2
Във връзка със стойността на учреденото право на строеж за Фотоволтаични електроцентрали, бяха извършени аналитични проучвания по отношения на подходите в различните общини. На база на проучванията се установи, че практиката налага възлагане на оценка на лицензиран оценител.
Общините, спазвайки чл.22 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси, не могат да изчислят Данъчната оценка на правото на строеж, когато се отнася до право на строеж за ФЕЦ.
Според чл. 22 от Приложение 2 на ЗМДТ- Данъчната оценка на правото на строеж (ДОПС) се определя в левове по следната формула:
ДОПС = РЗП . 0.25 . БС . Км . Ки . Кс, където:
РЗП е разгънатата застроена площ на сградата в кв. м; БС - базисната данъчна стойност в зависимост от конструкцията и предназначението на сградата. Ако конструкцията е неизвестна, се приема М2. За предназначение се приема преобладаващото (над 50 на сто); Км - коефициент за местонахождение според предназначението; Ки - коефициент за инфраструктура, определен съгласно раздел IV; при учредяване право на строеж върху земеделски земи Ки се определя по същия начин; Кс - коефициент, отчитащ срока, за който е учредено правото, с точност до три знака след десетичната запетая. Кс = (1 - 1,05 ), където "n" е броят години, за които е учредено правото. За над 100 години коефициентът приема значение единица.
Причината да не може да бъде приложена гореспоменатата формула е, че съоръженията поставяни при ФЕЦ нямат, към момента определяема РЗП, тъй като все още няма проект, според квалификацията им, като енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката и според Закона за устройство на територията, като панелите са монтирани върху сглобяеми метални конструкции. Поради това, единствения правен и финансов механизъм за определяне на стойността на учреденото отстъпено право на строеж при проекти за фотоволтаични паркове е възлагане на Оценка на Лицензиран оценител, спазвайки Закона за обществените поръчки и „Българските стандарти за оценяване" от 2018г. Поради тази причина Община Пещера възложи изработването на Оценка на Лиценциран оценител, според която общата пазарната стойност на поземлени имоти с кадастрални идентификатори 61371.519.25, 61371.519.24, 61371.519.36, 36124.502.653, 36124.502.658 и 36124.502.2 е 433 960 лева
За реализиране на Инвестиционното намерение за изграждане на фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия е необходимо да се даде съгласие, всички разходи по промяна на предназначението на земите, такси към Енергийния системен оператор и строителството на ФЕЦ, както и всички разходи по съгласувателни и други неупоменати процедури, да са изцяло за сметка на "Еуросолар инвест" ООД и на негов риск.
      Общинският съвет – град Пещера след като разгледа предложението на Йордан Стоянов Младенов- Кмет на Община Пещера, становищата на постоянните комисии на Общински съвет Пещера и на основание на основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1; чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.25, ал.3, т.1 и т.5, във вр. с ал.1, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, пар. 12, ал. 1 и ал. З от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.), и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката,чл.22 от Приложение 2 на ЗМДТ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И :


1.Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на "Еуросолар инвест" ООД, ЕИК:203259914, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Северен, бул. „Васил Априлов" № 176, върху ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.2., област Пазарджик, община Пещера, с.Капитан Димитриево, местност "Ушите", площ:49718 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 502002.Заповед за одобрение на КККР № РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК
за изграждане на и експлоатиране на „фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ", с мощност 40 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници., без търг или конкурс.
2. Дава съгласие за изготвяне на ПУП за изграждане на обект на техническа инфраструктура – енергийни обекти за производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули (ФВЕЦ) с обща инсталирана мощност, съгласувана от НЕК и ЕСО за общински имот по т.1.
3. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имота, описан в т.1 при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи и спазване на специални закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдите за нуждите по изграждане на инвестиционното намерение на "Еуросолар инвест" ООД.
4. Изработването на ПУП и промяната на предназначението на имота да се извърши и финансира от "Еуросолар инвест" ООД, ЕИК:203259914, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Северен, бул. „Васил Априлов" № 176, при спазване на условията и реда, предвидени в Закона за устройство на територията и другите нормативни актове по българското законодателство.
5. Срокът на валидност на даденото предварително съгласие по т.1 и т.3 да бъде за 3 (три) години.
6. Одобрява изготвената от независим оценител по Закона за независимите оценители оценка по пар. 12, ал. 3 от Заключителните разпоредби към ЗИД на ЗПЗП за равностойността между:

ГРУПА А:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61371.519.25, област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово.мест."Торището", площ: 147478 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519025.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК, на стойност 191 720,00 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61371.519.24, област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово,мест."Торището",площ: 12110 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519024.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК., на стойност 15750,00 лв.

ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 61371.519.36, област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово,местност Торището,33311 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване:Нива. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519036.3аповед за одобрение №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК, на стойност 43310лв

ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.653., област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево,мест."Ушите",площ:40049 кв. м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделските земи. Категория на земята:9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000653.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК, на стойност 52060лв.

ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.658., област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево.мест."Ушите",площ:51147 кв. м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделските земи. Категория на земята:9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000658.Заповед за одобрение на №РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК, на стойност 66490лв.

ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.2, област Пазарджик, община Пещера, с.Капитан Димитриево, местност "Ушите", площ:49718 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 502002.Заповед за одобрение на КККР № РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК , на стойност 64630лв.

Общо за Група А — 333813 кв. м стойност 433960 лв

ГРУПА Б

ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.525.132 област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево, площ: 145583 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000132.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1634/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК, на стойност 189 260лв.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36124.542.74 област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево, площ: 61699 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000074.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1634/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК, на стойност 80210лв.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36124.523.85 област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево, площ: 84316 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Категория на земята: 4. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000085.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1634/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК, на стойност 109610лв.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36124.525.153 област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево, площ: 53409 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Категория на земята:9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000053.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1634/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК, на стойност 69430лв.
Общо за Група Б — 345 007 кв. м , стойност 448510,00 лв.
7.На основание пар. 12, ал. 3 от Заключителните разпоредби към ЗИД на ЗПЗП определя имотите по точка 1, група Б, като заместващи на имотите по точка 1, група А. в остатъчния поземлен фонд по чл. 19 ЗСПЗЗ.
8. На основание пар. 12, ал.3 във връзка с пар. 12, ал. 1, т. 5 от Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗПЗП предоставя за изграждането на енергийни обекти по смисъла на пар. 1, т. 23 от

Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката и разрешава извършването на разпоредителни действия с:

-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61371.519.25, област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово.мест."Торището",площ: 147478 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519025.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.
-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61371.519.24., област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово,мест."Торището",площ: 12110 кв.м. Вид територията:Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519024.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.
-ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 61371.519.36., област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово,местност Торището,33311 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване:Нива. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519036.3аповед за одобрение №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.
-ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.653., област Пазарджик, община Пещера, с.Капитан Димитриево,мест."Ушите",площ:40049 кв.м. Вид територията:Земеделска. Начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделските земи. Категория на земята:9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000653.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК
-ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.658., област Пазарджик, община Пещера, с.Капитан Димитриево.мест."Ушите",площ:51147 кв.м. Вид територията:Земеделска. Начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделските земи.Категория на земята:9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000658.Заповед за одобрение на №РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК
-ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.2., област Пазарджик, община Пещера, с.Капитан Димитриево,мест."Ушите",площ:49718 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 502002.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК
9. Да определи цената на отстъпено право на строеж върху поземлени имоти с кадастрални идентификатори 61371.519.25, 61371.519.24, 61371.519.36, 36124.502.653, 36124.502.658 и 36124.502.2, с обща площ от 333813 кв.м. да е в размер на 433 960 лв /четиристотин тридесет и три хиляди деветстотин и шестдесет лева/, при определена пазарна стойност съгласно Оценката на Лицензирания оценител в размер на 433 960 лв

10. Възлага на Кмета на Община Пещера осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.
Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд-Пазарджик чрез Общински съвет –Пещера в 14-дневен срок от съобщаването му

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 15
"ПРОТИВ": 2
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069