Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 615 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60
Относно: Проект за изменение на регулацията за улица от о. т. 193, о. т. 209, о. т. 210, о. т. 211 до о. т. 280 и Озеленяване в кв. 48 по плана на с. Радилово, общ. Пещера.

Мотиви: Поради специфичните теренни особености, голямата надлъжна денивелация, затрудненото обслужване и нормален достъп до урегулираните поземлени имоти в кв. 47 по плана на с. Радилово.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1,т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 и 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :


Разрешава изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на улица с о. т. 193, о. т. 209, о. т. 210, о. т. 211 до о. т. 280 и Озеленяване в кв. 48 по плана на с. Радилово, общ. Пещера, както следва:
- В участъка от о. т. 193, о. т. 209, о. т. 210, о. т. 211 до о. т. 280 улицата изменя своето трасе по нови осови точки: о. т. 280а, о. т. 280 б, о. т. 280 в, о. т. 280 д.
- Озеленяване в кв. 48 коригира регулационната си граница от север и изток по кадастралната карта на поземлен имот с идентификатор 61371.501.1087
- УПИ XII-660, УПИ Х-661, УПИ XIII-662, УПИ XIV-663, УПИ XV-664 и XVI-665, кв. 47 изменят улично-регулационните си граници по кадастралната граница на поземлен имот с идентификатор 61371.501.2567 по КККР на гр. Пещера.
- УПИ I-652, УПИ II-653, УПИ III-654, УПИ IV-655, УПИ V-656, 879, Производствена дейност и УПИ X-657, кв. 48 изменят западните си дворищно-регулационни граници по кадастралната граница на поземлен имот 61371.50.1087.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069