Петък, 01 Дек 2023
Вие сте тук: Начало ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera positivessl trust seal md 167x42
 
 inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 BG16RFOP001 8.006 small
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

 logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Септември 2023г. 08:11ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ШЕСТДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 09. 2023 г. / ВТОРНИК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Пещера за периода 2021-2027г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

2. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на концесионен договор от 05.12.2017г. за предоставяне на концесия на обект Плувен комплекс гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

3. Продажба на употребявани гранитни павета със среден размер 10/10/10 см.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

4. Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж № 216, 217, 219 и 220 в Поземлен имот с идентификатор 56277.504.447, УПИ І-жилищно строителство и магазини в кв. 202 по ПУП на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

5. Проект за изменение на регулацията за улица от о.т.193, о.т. 209, о.т. 210, о.т. 211 до о.т. 280 и Озеленяване в кв. 48 по плана на с. Радилово, община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

6. Определяне на равностойни имоти от Общински поземлен фонд, които да бъдат предоставяни при спазване на условията на пар. 12 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и Допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 4.12.2020 г., изм. и доп., бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.).Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти – общинска собственост, във връзка с изграждане и експлоатиране на „фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ", с мощност 40 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева- Зам. кмет на Община ПещераПещера.

7. Даване на съгласие за учредяване на отстъпено право на строеж върху имот общинска собственост, промяна на предназначението му и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала върху него.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева- Зам. кмет на Община Пещера

8. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ХІІ клас по професия ,,Биотехнолог", специалност ,,Технология в биопроизводствата" в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев" – гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

9. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в ІVа, ІVб, Vб и Х клас в СУ ,,Св. Климент Охридски", гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

10. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в І, ІІ и ІV клас в ОУ ,,Св.Патриарх Евтимий", гр. Пещера за учебната 2023/2024 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

11. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ІІІ клас в ОУ ,,Петко Рачов Славейков", гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

12. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069