Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало ЗАПОВЕД - № 569
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАПОВЕД - № 569 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 11 Септември 2023г. 09:06ч.

                                                                                                                      ПРЕПИС      

З А П О В Е Д

         № 569

             гр. Пещера 07.09.2023 г.

В изпълнение на Решения№576, 577, 578, 579 от 29.06.2023 г.на Общински съвет - Пещера, като съобразих разпоредбите на чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.55, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

         1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване, както следва:

           1.1. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №204 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване южно от гараж №203 идентификатор 56277.501.311.54, съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

           1.2. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №205 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

           1.3. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №206 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

           1.4. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №207 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

2. Дата, място и час на провеждане на търговете - на 29.09.2023 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.

       3. Определям задължителни документи за участие в търговете:     

3.1. Заявление за участие по образец.

3.2. Документ за регистрация за юридическите лица и ЕТ, а физическите лица представят документ за самоличност при подаване на документите за участие в търга.

3.3. Удостоверение за актуално състояние за юридическите лица и ЕТ, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие в търга.

           3.4. Документ за внесен депозит за участие в търга.

3.5. Документ за закупени тръжни книжа.

3.6. Декларациипо образец съгласно тръжните документи:

- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;

- декларация за оглед на обекта.

3.8. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.

3.9. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.

           Когато в заявлението по образец участника търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 3.2. и 3.3.

           4. Утвърждавам тръжна документация с цена - невъзстановими 30 лева, с включен ДДС. Утвърдената тръжна документация може да се закупува след публикуване на обявата до 16:00 часа на 28.09.2023г. от Центъра за административно обслужване (в сградата на ОА-Пещера).

5. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търговете, ведно с другите документи посочени в т.3 в настоящата заповед е до 17:00 ч. на 28.09.2023 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

           6. Депозитите за участие в търговете са посочен в т.1, подточки т.1.1-1.4от тази заповед и следва да се внася до 17:00 ч. на 28.09.2023 г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера .

           7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.

8. Определям стъпка за наддаване 5 % от началната тръжна цена.

           9. Оглед на терените, предмет на търговете, може да се извършва всеки работен ден до датата на търговете след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №1, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

10. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:

.........................................................................................................................

11. Условията на търговете по отношение на обектите, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник, на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията.

12. За резултатите от търговете комисията съставя протоколи в срок от 3 работни дни от датата на провеждането им.

13. Договорите със спечелилилите участници да се сключат при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

14. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069