Петък, 14 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 609 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

     На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

      Относно:Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлени имоти с идентификатори 56277.1.592 и 56277.1.840 по КККР на гр. Пещера в регулационните граници на гр. Пещера и промяна на устройствената зона в „Предимно производствена".

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлени имоти с идентификатори 56277.1.592 и 56277.1.840 по КККР на гр. Пещера в регулационните граници на гр. Пещера и промяна на устройствената зона в „Предимно производствена", на основание чл. 134, ал. 1 от ЗУТ, поради настъпили съществени промени на устройствените условия, при които е бил съставен планът.
2. Одобрява заданието за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлени имоти с идентификатори 56277.1.592 и 56277.1.840 по КККР на гр. Пещера.
3. Проектът за частично изменение на ОУП на Община Пещера да се придружава от „Екологична оценка".

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ":няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069