Неделя, 23 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 608 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на гаранционен депозит за наемане при условията на оперативен лизинг на фабрично нови автомобили – 2 броя за изпълнение на дейности по проект BG05SFPR002-2.001-0196 „Грижа в дома в Община Пещера", процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.

Община Пещера е сключила Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0196-C01 за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0196 „Грижа в дома в Община Пещера", процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027г. .
Проектът е насочен към осигуряване на качествени грижи в дома за 92 възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания в община Пещера. Те ще могат да ползват почасово интегрирани здравно-социални услуги в семейна среда, съобразно индивидуалните им потребности. Към настоящия момент, броят на потребителите, ползващи услугите по проекта от община Пещера са 141. Проектните дейности ще приключат на 20.05.2024г.
Услугите включват помощ в бита, грижа за индивидуалната хигиена на потребителите, доставка на храна и продукти от първа необходимост, текущо наблюдение на основни показатели за здравния статус от медицинско лице. На лицата от целевата група ще бъде осигурена и възможност за психологическо подпомагане в зависимост от индивидуалните им нужди. Ще бъдат реализирани и дейности за превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.
Съгласно сключения договор за БФП, при условията на оперативен лизинг ще бъдат осигурени два електрически автомобила – 2 броя, които ще гарантират ефективното предоставяне на услугите във всеки един момент във всички населени места, с минимален въглероден отпечатък в съответствие с политиките за климатична неутралност.

      Общинският съвет след като изслуша докладната записка, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за предоставяне на гаранционен депозит – в размер на 3983,48 лв. без ДДС за 2 броя автомобили, за наемане при условията на оперативен лизинг на фабрично нови автомобили за изпълнение на дейности по проект BG05SFPR002-2.001-0196 „Грижа в дома в Община Пещера", процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.;
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение, за да се осигури живота и здравето на гражданите, защита на особено важни държавни и обществени интереси и поради това, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, с оглед срока за изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0196 „Грижа в дома в Община Пещера", процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027г., както и осигуряване на транспортни средства за предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда за потребителите, което от своя страна ще ги лиши от задоволяване на социалните и здравните им потребности.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ":няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069