Събота, 13 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 606 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

    Относно: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлен имот с идентификатор 56277.504.5 и поземлен имот с идентификатор 56277.504.279 по КККР на гр. Пещера в регулационните граници на гр. Пещера и промяна на устройствената зона от „Предимно производствена зона" в „Смесена многофункционална".

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлен имот с идентификатор 56277.504.5 и поземлен имот с идентификатор 56277.504.279 по КККР на гр. Пещера в регулационните граници на гр. Пещера, на основание чл. 134, ал. 1 от ЗУТ, поради настъпили съществени промени на устройствените условия, при които е бил съставен планът и промяна на устройствената зона от „Предимно производствена зона" в „Смесена многофункционална".
2. Одобрява заданието за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлен имот с идентификатор 56277.504.5 и поземлен имот с идентификатор 56277.504.279 по КККР на гр. Пещера.
3. Проектът за частично изменение на ОУП на Община Пещера да се придружава от „Екологична оценка".

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069