Четвъртък, 30 Ное 2023
РЕШЕНИЕ № 604 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58
    Относно: Определяне на трасе на подземен ел. провод от трафопост в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870 по КККР на гр. Пещера, местност "Дъбравата", гр. Пещера и одобряване на задание.

Мотиви: Изработването на Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за ел. провод е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за застрояване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870, За фотоволтаична централа, като разрешението за това съгласно чл. 124 а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на проект на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – подземен ел. провод от трафопост в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870 по КККР на гр. Пещера, местност "Дъбравата", гр. Пещера, с трасе на подземния ел. кабел започващо югоизточно от съществуващ трафопост на „ЕВН България електроразпределение" ЕАД в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 /вид собственост: Частна, функц. предназначение: Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 26 кв. м./, преминава подземно през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580 /м. Лагера, вид собственост: Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 9112 кв. м, стар номер 011064/, продължава през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1578 /м. Лагера, вид собственост: Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 216 кв. м., стар номер 011059/, преминава в поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 /м. Лагера, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 4292 кв. м, стар номер 011026/ и завива в югозападна и южна посока по продължение на имота, преминава в поземлен имот с идентификатор 56277.3.460 /м. Дъбравата, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 4575 кв. м., стар номер 013063/ и продължава до мястото на включване УПИ І-3.1870, „За фотоволтаична централа" в местност „Дъбравата" по КККР на гр. Пещера /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870 по КККР на гр. Пещера, местност Дъбравата, собственост на „БАРИ КБК ГРУП" ООД.
Общата дължина на трасето е 217,30 м.

2. Одобрява приложеното задание.

3. Дава съгласие за възмездно прокарване на елементи на техническата инфраструктура – ел. провод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870 по КККР на гр. Пещера през поземлени имоти Общинска собственост с идентификатор 56277.3.1578 /м. Лагера, вид собственост: Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 216 кв. м., стар номер 011059/, поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 /м. Лагера, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 4292 кв. м, стар номер 011026/ и поземлен имот с идентификатор 56277.3.460 /м. Дъбравата, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 4575 кв. м., стар номер 013063/, местност Дъбравата, гр. Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 17
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069