Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.61, ал.1-ПИ 56277.3.1881 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП

О Б Я В Л Е Н И Е

         Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1881 по КККР на гр. Пещера в местност „Узун Драгасия“ и отреждането му в УПИ VІІ-3.1881, „За жилищно строителство, търговия и фотоволтаици“. Определя се устройствена зона Смф /смесена многофункционална/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 3, минимална озеленена площ 25 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул. “Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069