Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ № 594 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

    Относно: Намаляване на началната продажна цена и провеждане на нова тръжна процедура за продажба на общински имоти

Мотиви: С Решение №514/28.02.2023 г. Общински съвет – Пещера е възложено на Кмета на Община Пещера да организира публични търгове за продажба на:
1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 90,70 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е със Заповед 18-13159-07.12.2022 г. на Началник на СГКК-Пазарджик. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 56277.503.867.1, предназначение: Жилищна сграда многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, стар идентификатор: няма, адрес на поземления имот: гр.Пещера, ул. „Пирин" №41, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, подобекта: няма, над обекта: 56277.503.867.1.4, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Самостоятелният обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 е изваден от групата на общинските жилища с Решение №452/22.11.2002 г. на Общински съвет - Пещера. Начална тръжна продажна цена 23 700.00 лв. без ДДС, върху която се начисляват съответните местни данъци и такси.
2.Сграда с идентификатор 56277.503.867.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 16.00 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е от 02.05.2022 г. на Началник СГКК-Пазарджик, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти: няма данни, предназначение: Гараж. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, адрес на сградата: гр.Пещера, ул. „Пирин" №41, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Начална тръжна продажна цена 6 400.00 лв. върху която се начислява ДДС и съответните местни данъци и такси.
В изпълнение на цитираното решение са обявени два търга – на 04.05.2023 г. и на 04.07.2023 г., на които не са се явили участници.
Съгласно чл.117, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ако след провеждане на повторен търг не се постигне сключване на договор, общинският съвет може да намали цената до 50% от начално приетата, която не може да бъде по ниска от данъчната оценка. Данъчната оценка на жилищния етаж е 12 590,60 лв., а на гаража 1877,50 лв.
С докладна записка на Кмета на Община Пещера е направено предложение началната тръжна цена да се намали за жилищния етаж с 45%, а на гаража с 50%.

     Общинският съвет изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК, след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.117, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Пещера

Р Е Ш И :

1. Намалява цената за жилищния етаж с 45%, а на гаража с 50% и възлага на Кмета на Община Пещера да организира нова процедура за продажба на:
1.1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 90,70 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е със Заповед 18-13159-07.12.2022 г. на Началник на СГКК-Пазарджик. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 56277.503.867.1, предназначение: Жилищна сграда многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, стар идентификатор: няма, адрес на поземления имот: гр.Пещера, ул. „Пирин" №41, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, подобекта: няма, над обекта: 56277.503.867.1.4, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Самостоятелният обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 е изваден от групата на общинските жилища с Решение №452/22.11.2002 г. на Общински съвет - Пещера. Начална тръжна продажна цена 13 035 лв. без ДДС, върху която се начисляват съответните местни данъци и такси.
1.2.Сграда с идентификатор 56277.503.867.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 16.00 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е от 02.05.2022 г. на Началник СГКК-Пазарджик, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти: няма данни, предназначение: Гараж. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, адрес на сградата: гр.Пещера, ул. „Пирин" №41, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Начална тръжна продажна цена 3 200 лв. върху която се начислява ДДС и съответните местни данъци и такси.
2.Определя вида на процедурата - публични търгове с явно наддаване.
3.Определя размер на депозита за участие – 10% от началната продажна цена за всеки от имотите.
4. Договорите за продажба да се сключат при цената достигната в резултат на проведената тръжна процедура от Кмета на Община Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
"ЗА": 13
"ПРОТИВ": 1
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 3

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069