Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ № 593 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

   Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера.

Мотиви: Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози (изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) (ЗАвП) общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници.
Във връзка с чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози и предвид реалните икономически условия, в които таксиметровият бранш осъществява своята дейност на територията на общината, както търсенето и предлагането на таксиметровия превоз като услуга и промяната на цените на различните горива, таксиметровите превозвачи се обединиха около мнението минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници да запазят същия размер както от предходната година.

     Общински съвет – гр. Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становищата на постоянните комисии, във връзка с чл. 24а, ал.11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след станалите разисквания

Р Е Ш И :


      Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера, както следва:
Дневна тарифа: Минимална цена в размер на 0,80лв./км. и максимална цена в размер на 1,30лв./км.;
Нощна тарифа: Минимална цена в размер на 0,90лв./км. и максимална цена в размер на 1,50лв./км.;

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069