Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ № 592 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57
  Относно: Определяне на начина на процедиране на изменения на ОУП на община Пещера по искане на частни физически и юридически лица

Мотиви: Процедурите по измененията на ОУП изискват финансови средства за възлагане изработването на проект, средства за съгласуване с всички институции, съгласно изискванията в нормативната уредба. След като исканията за изменение на ОУП са във връзка с възникнал собствен инвестиционен интерес на частни собственици на имоти, би следвало те да финансират изработването на проекта и съгласуват измененията с институциите за собствена сметка.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 2 от ЗУТ,

Р Е Ш И :

Изработването на измененията /заедно с необходимите съгласувателни процедури/ на ОУП по инициатива на частни физически и юридически лица да бъдат финансирани от същите лица.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069