Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ № 591 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

  ОТНОСНО: Включване на СУ „Св.Климент Охридски"- гр.Пещера и ОУ,,Петко Рачов Славейков" – гр.Пещера в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024г.


МОТИВИ:
Съгласно разпоредбите на чл.2 от ПМС №128 от 29 юни 2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, за средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, СУ,,Св.Климент Охридски" гр.Пещера и ОУ,,Петко Рачов Славейков" гр.Пещера, отговарят на изискванията за средищно училище.
Списъкът се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.
По сведение на директора на СУ,,Св.Климент Охридски"гр.Пещера, за учебната 2023/2024г. по прогнозен списък, учениците пътуващи от с.Радилово ще са 40. Училището отговоря на изискванията за средищно училище.
По прогнозен списък, изготвен от зам.-директора на ОУ,,Петко Рачов Славейков" гр.Пещера, за учебната 2023/2024г. към училището ще пътуват 11 ученици - 6 от с.Капитан Димитриево и 5 от с.Радилово, от втори до седми клас. Училището отговаря на изискванията за средищно училище.
      Общинският съвет, след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, във връзка с чл.53, ал.2 - ал.4 от ЗПУО и чл.3 ал.1 от ПМС №128 от 29 юни 2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за включване в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България, за учебната 2023/2024 година за община Пещера, както следва:

1.1. СУ „Св.Климент Охридски"- гр.Пещера, област Пазарджик;
1.2. ОУ „Петко Рачов Славейков" – гр.Пещера, област Пазарджик.
2. Копие от Решението ще бъде изпратено на началника на РУО-Пазарджик.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069