Събота, 02 Мар 2024
РЕШЕНИЕ № 590 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

   ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2023 г.

МОТИВИ:
1. В съответствие с разпоредбите на чл. 197, ал. 3 от ЗПУО в изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера за периода 2023г.-2025 г., общинският съвет приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2023 г.
2. Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пещера за 2023 г. е съгласуван от Началника на РУО Пазарджик

     Общинският съвет, след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, и чл. 21, ал. 1,т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

1.Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2023 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (ПЛАН 2023.doc)ПЛАН 2023.doc[ ]140 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069