Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ № 589 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

   ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2023-2025 г.


Мотиви:
1. Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.
2. В изпълнение на разпоредбите на чл.197 от ЗПУО, на базата на Анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера, приет Решение №491/26.01.2023 г. на Общински съвет – Пещера и въз основа на Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Пазарджик 2023-2025г., е изготвена Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2023-2025 г.

   Общинският съвет, след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.197, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2023-2025 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (СТРАТЕГИЯ 2023.doc)СТРАТЕГИЯ 2023.doc[ ]432 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069