Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ № 588 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57
   Относно: Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължения на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит

Мотиви: Общински съвет гр. Пещера прие Решение № 553/27.04.2023 г., с което възложи на управителя на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД гр. Пещера Васко Тилев да проведе избор на кредитна институция, във връзка с поемане на дълг за банков кредит с максимален размер до 100 000 /Сто хиляди/ лева, с вид и цел на дълга – краткосрочен револвиращ кредит предназначен за оборотни средства без гратисен период за лихвени и амортизационни плащания. Представена е оферта за кредит на „Общинска банка" АД в размер на 50 000 лв. за оборотни средства. С оферта „Общинска банка" АД уведомява „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД гр. Пещера за параметрите и условията на одобрената кредитна сделка. Изискване на банката е кредитът да бъде гарантиран от общината. Съгласно чл. 39 от Закона за общинския дълг, гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на ЗОД. Според чл. 40, ал. 1 от ЗОД, общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината. „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД гр. Пещера е регистрирано по Търговския закон и Агенцията по вписванията със 100% общинско участие.

    Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на постоянните комисии и във връзка с чл. 40 и чл. 43 от Закона за общинския дълг и чл. 32, ал. 2 от Закона за публичните финанси и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация след станалите разисквания


РЕШИ:


1. Дава съгласие община Пещера да издаде общинска гаранция за гарантиране на задълженията на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит, между дружеството и „Общинска банка" АД.
Номинал на издадената общинска гаранция: в размер на 50 000 /Петдесет хиляди/ лева.
Срок на валидност на издадената общинска гаранция: 30 дни след крайния срок за погасяване на кредита на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД гр. Пещера;

2. Упълномощава кмета на общината да подпише от името на Община Пещера споразумение за издаване на общинската гаранция с банката-кредитор и/или гаранционното писмо, при следните задължителни условия:
- лихвите, погашенията по главницата и всички такси, комисионни и други подобни разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат от кредитополучателя;
- плащане по поетия дълг ще се дължи само в случаите, когато кредитополучателят не извърши частично или цялостно плащане по кредита в съответствие с условията по договора и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в съответния договор за кредит за събиране от кредитополучателя на дължимите суми;
- от деня на извършване на плащане по общинската гаранция общината встъпва в правата на кредитора по договора за кредит до размера на извършеното плащане.

3. Задължава управителят на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД гр. Пещера ежемесечно до 5 (пето) число на месеца, следващ отчетния месец, да предоставя на Кмета на Община Пещера информация за обслужването на кредита.

4. Упълномощава управителя на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД гр. Пещера да издаде Запис на заповед в полза на Община Пещера, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

5. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Пещера и управителя на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД гр. Пещера

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069