Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ № 587 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

   ОТНОСНО: Участие на Община Пещера като община – партньор с Община Пазарджик като община - кандидат и „ХЕБЪР БУС" АД – оператор на ДОУ за подготовка и изпълнение на Предложение за изпълнение на инвестиция: „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера" по процедура BG-RRP-8.013„Екологосъобразна мобилност" с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност" на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България.

МОТИВИ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определенo за Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), отправи покана до всички кандидати по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност".
Процедурата е в изпълнение на инвестиция C8.I7 "Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност" по Компонент 8 „Устойчив транспорт" от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и определя условията за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции в съответствие с ключов етап 202 „Договори за новите превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии" за реализиране на заложените в Плана цел 203 „Нови превозни средства с нулеви емисии", цел 204 "Зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт", цел 205 „Интелигентни цифрови решения за транспорта в общините" и ключов етап 206 „Инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение – пешеходците и велосипедистите".

Основната цел на процедурата е подкрепа на реформата за устойчива градска мобилност, която въвежда изискване за съответствие на мерките за развитие на градския транспорт (включително междуселищния) в общините с Планове за устойчива градска мобилност и Плановете за интегрирано развитие на общините.

Допустими кандидати за предоставяне на средства по настоящата процедура са 40-те градски общини от 6-те региона за планиране от ниво NUTS 2.

Допустими партньори за предоставяне на средства по настоящата процедура са:
• 40-те градски общини от 6-те региона за планиране от ниво NUTS 2;
• 215-те общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г., допустими в контекста на връзките между селските и градските райони и функционалните зони;
• оператори на обществена услуга за превоз на пътници (оператор) съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 - публични или частни дружества, на които е възложено да извършват обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България.

Общият размер на средствата с ДДС по настоящата процедура е в размер на 100 008 386,71 лева, от които 96 959 433,31 лева се финансират от МВУ, а 3 048 953,40 лева представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет.

Община Пещера е допустим кандидат/партньор, съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура.
За целите на процедурата е задължително кандидатстването в партньорство между: две общини и един оператор на обществена услуга за превоз на пътници.
Настоящото предложение се внася по повод възможността за участие на Община Пещера като община – партньор в партньорство с Община Пазарджик като община - кандидат и „ХЕБЪР БУС" АД – оператор на Договор за обществена услуга за обществен превоз на пътници (ДОУ) при подготовка и изпълнение Предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ): „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера".

  Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 23 и ал. 2, чл. 59 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Пещера да кандидатства по процедура BG-RRP-8.013„Екологосъобразна мобилност" с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност" на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България на максимална стойност 150 000 лв.

2. Дава съгласие Община Пещера да участва като община – партньор в партньорство с Община Пазарджик като община - кандидат и „ХЕБЪР БУС" АД – оператор на ДОУ с Предложение за изпълнение на инвестиция: „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера" по процедура BG-RRP-8.013„Екологосъобразна мобилност" с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност" на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България.

3. Осигурява собствен принос в размер на 10% от допустимите разходи по ПИИ за Дейности 4 и 5 на Община Пещера в размер на 15 000 лв.

4. Възлага на Кмета на Община Пещера да извърши всички необходими действия, както и да подготви и подпише необходимите документи, договори и споразумения за кандидатстване по процедурата.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069