Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ № 586 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

    ОТНОСНО: Приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Пещера за периода 2023 – 2030 г.

Планът за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на община Пещера представлява стратегически средносрочен документ за количествено и качествено удовлетворяване потребностите от мобилност на хората и бизнеса. Той служи за планиране и управление на мобилността (на хора и стоки) за функционални градски/крайградски райони.
Основанията за разработването на ПУГМ като стратегическия документ са изискванията, поставени в нормативните актове на европейско и национално ниво, в които са формулирани концепциите и приоритетите за пространствено развитие на териториите в това число и за развитие на транспортната инфраструктура и транспортната система.
Планът за устойчива градска мобилност на Община Пещера се приема с оглед необходимостта от осигуряването на стратегическа рамка, задаваща основните насоки за устойчиво развитие на мобилността в града, както и във връзка с възможностите за кандидатстване по европейски програми за финансиране развитието на обществения транспорт.
ПУГМ на община Пещера обхваща периода 2023-2030 години и формулира общинските приоритети в сферата на транспортната инфраструктура и управлението на мобилността на територията на общината.
В последните десетилетия възникват нови подходи спрямо планирането на градската мобилност, породени от стремежа на местните власти да преодолеят остарелите тенденции и да разработят стратегии, които да стимулират преминаването към по- екологосъобразни и по-устойчиви видове транспорт — например ходене пеш, каране на велосипед, обществен транспорт и нови видове модели за използване и притежаване на автомобили. Много градове в ЕС експериментират с иновационни решения по отношение на мобилността и споделят своя опит чрез различни мрежи за обмен на информация между градовете.
Разработването и изпълнението на ПУГМ следва интегриран подход с висока степен на сътрудничество, координация и консултация между отделните нива на управление и съответните органи. Планът за устойчива градска мобилност следва прозрачен и ориентиран към участие подход, което включва партньорството с всички заинтересовани страни — граждани, представители на гражданското общество и икономическите субекти в разработването и изпълнението на плана от самото начало и по време на целия процес.
Основната цел на ПУГМ Пещера е да подобри достъпността до и през градския район, както и в неговите рамки за всички, независимо от дохода и социалния статус; да се повиши качеството на живот и привлекателността на градската среда; да се подобри пътната безопасност и общественото здраве на населението; да се намали замърсяването на въздуха и шума, парниковите газове, емисии и потребление на енергия. Планът за устойчива градска мобилност е свързан със съществуваща дългосрочна стратегия за бъдещото развитие на градския район и за бъдещото развитие на транспортната и мобилната инфраструктура и услуги. Той включва и план за действие за краткосрочното изпълнение на стратегията, в който се посочва графикът за изпълнение, като ясно се установяват необходимите ресурси и финансиране. Чрез изпълнението на ПУГМ Пещера, ще се постигнат следните резултати:
- Въздействие и подобряване на живота на всички жители и гости на общината;
- Спестяване на разходи - създаване на икономически ползи;
- Принос за по-добро здраве и околната среда;
- Осъществяване безпрепятствена мобилност и подобряване на достъпността на градската среда;
- По-ефективно използване на наличните ресурси;
- Спечелване на обществена подкрепа и изграждане на нова култура на градска мобилност;
- Повишаване качеството на живот и привлекателността на градската среда;
- Подобряване на пътната безопасност и общественото здраве на населението;
- Намаляване на замърсяването на въздуха и шума, парниковите газове, емисии и потребление на енергия.

      Общински съвет Пещера, след като разледа предложението на Кмета на Община Пещера Йордан Младенов, взе в предвид становищата на ПК, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 и от Закона за местното самоуправление и след станалите разисквания,

РЕШИ:


1. Приема План за устойчива градска мобилност на Община Пещера за периода 2023 – 2030 г.

2. Възлага на Кмета на Община Пещера да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069