Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ № 585 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

    Относно: Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.461 по КККР на гр. Пещера

Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94Б-611-1/01.11.2021г. от Бойко Зафиров Игнатов, с коeто се заявява желание да се изкупи правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56277.501.461 по КККР на гр. Пещера с площ 227 кв.м, в който същият притежава сграда с идентификатор 56277.501.461.1, построена в имота с отстъпено право на строеж.
Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.3 от ЗОС продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от Кмета на Общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8, ал.2. Заявителят има право да изкупи собствеността върху поземления имот, който в случая е с площ от 227.00 кв.м. Имотът е неподеляем, тъй като от него не могат да се обособят самостоятелни имоти, отговарящи на минималните изисквания за площ и лице, съгласно разпоредбата на чл.19 от ЗУТ, поради което същият следва да бъде продаден на Бойко Зафиров Игнатов.
Изготвена е оценка от лицензиран оценител, която възлиза на 11670.00 лв. без ДДС.

     Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2023 г. като в т.VІІ. «Продажба на земя на собственика на законно построена върху нея сграда с учредено право на строеж без търг или конкурс по чл.35, ал. 3 от ЗОС» добави както следва:
Поземлен имот с идентификатор 56277.501.461 по КККР на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. "Иван Вазов" 28, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 243, квартал 37, парцел ІІ, с граници на имота: 56277.501.460, 56277.501.459, 56277.501.462, 56277.501.9618, актуван с АОС №1050/08.11.2021г. 61371.501.2552, 61371.501.2625, 61371.501.2553 актуван с АОС №785/11.02.2019г.

2. Одобрява изготвената оценка на поземлен имот с идентификатор 56277. 501.461 в размер на 11670.00 лв. Без ДДС.

3. Дава съгласие за продажба на горепосочения имот на Бойко Зафиров Игнатов, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС – без търг или конкурс, при цена в размер на 11670 лв. без ДДС, върху която да се платят съответните данъци и такси.

4. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069