Четвъртък, 22 Фев 2024
Вие сте тук: Начало ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera sectigo
 
inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 18 Юли 2023г. 17:18ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И СЕДМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 07. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за дейността на Общински съвет- Пещера и неговите комисии за периода януари 2023г.- юни 2023г.
Докладва: д-р Николай Пенев- Председател на Общински съвет- Пещера

2. Отчет за изпълнението на приетите от Общински съвет- Пещера актове за периода януари – юни 2023 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера

3. Отчет за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода януари-юни 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки

4. Приемане на Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари - юни 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

5. Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.461 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

6. Приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Пещера за периода 2023-2030г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Гълъбина Карамитрева, Зам. Кмет на Община Пещера

7. Участие на Община Пещера като община – партньор с Община Пазарджик като община - кандидат и „ХЕБЪР БУС" АД – оператор на ДОУ за подготовка и изпълнение на Предложение за изпълнение на инвестиция: „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера" по процедура BG-RRP-8.013„Екологосъобразна мобилност" с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност" на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки

8. Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължания на «Автобусен транспорт – Пещера» ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

9. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2023-2025 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"


10. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пещера за 2023 г. за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2023-2025 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

11. Включване на СУ „Св. Климент Охридски" гр. Пещера и ОУ „Петко Р. Славейков" – гр. Пещера в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

12. Определяне на начина на процедиране на изменения на ОУП на Община Пещера по искане на частни физически и юридически лица.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

13. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

14. Намаляване на началната продажна цена и провеждане на нова тръжна процедура за продажба на общински имоти.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

15. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

16. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069