Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.61, ал.1 -ПИ 56277.2.745 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. “Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 401/22.06.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.745 и отреждане в УПИ VІ-2.745, „За фотоволтаичен парк“ в местност „Курията” по КККР на гр. Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/ с предвиждане на ниско свободно застрояване при спазване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр. Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069