Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Май 2023г. 10:15ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 05. 2023 г. / СРЯДА / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция „Бюро по труда"-Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2022г.
Докладва: Анастасия Ваклинова – Директор на „Дирекция бюро по труда" - Пещера


2. Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев, Главен експерт „Социални дейности и интеграция

3. Информация за дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Руска Каврошилова, Директор на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера


4. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

5. Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект BG05SFPR002-2.001-0196 „Грижа в дома в Община Пещера", процедура BG0SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера

6. Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.503.202 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

7. Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване към съществуващ гараж с идентификатор 56277.502.919.6 в имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.919 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

8. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.745 по КККР на гр. Пещера и отреждане в УПИ VІ-2.745, „За фотоволтаичен парк" в местност „Курията" по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

9. Питания .

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069