Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1-ПИ 56277.4.182 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП

О Б Я В Л Е Н И Е

         Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №115/25.02.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за разширение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.182 /УПИ I-123007, „За търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили“/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.183 и отреждането му в УПИ І-4.182, 183, „За търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили“ и одобри приложенотозадание. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069