Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗНА
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗНА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 11 Май 2023г. 09:24ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера

  1. 1.ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 от Закона за нормативните актове):

         Публичните органи са отговорни за провеждането на политики на национално и местно ниво, насочени към устойчивото и екологично развитие на урбанизираните територии. В този смисъл в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства и механизми за ограничаване използването на моторни превозни средства задвижвани от ДВГ, като например, насърчаване използването на електрически такива.С все по увеличаващия се брой на последните се наложи нормативното им регламентиране в различни аспекти.

         Законовите разпоредби на европейското и националното законодателство дават различни легални дефиниции на електрическите превозни средства.

         Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства в своя чл.3 (Определения) т.94 говори за „Изцяло електрическо превозно средство“ – и то епревозно средство, задвижвано от: а) система от едно или повече устройства за съхранение на електрическа енергия, едно или повече устройства за управление на електрическа мощност и една или повече електрически машини за преобразуване на съхранената електрическа енергия в механична енергия, която се предава към колелата за задвижване на превозното средство; б) спомагателно електрическо задвижване монтирано на превозно средство, задвижвано с педали;

         В Закона за движението по пътищата в неговия §6 т.18б от ДР е дадена легална дефиниция на "Индивидуално електрическо превозно средство". Тя установява, че това е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

         В легалната дефиниция на §1 т.35 от ДР на Закона за местните данъци и такси се говори за Електрически автомобили – това са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква „а“ от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.

         Появата на т.нар. електрически превозни средства е наложила и тяхното легално обозначаване при използването им като превозни средства. То е регламентирано в НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. В цитирания подзаконов нормативен акт, в своя чл.23 ал.4 тези превозните средства са посочени като „моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател“. В текста се упоменава, че „Графичните знаци на регистрационния номер за моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, се нанасят със зелен цвят на бял светлоотразителен фон“.

Нормативното регламентиране на електрическите превозни средствана национално ниво, налага нормативно уреждане на свързани с ползването им обществени отношения с местно значение То следва да се извърши при условията на чл.15 от Закона за нормативните актове, респективно с нормативна промяна на действащата НАРЕДБА за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера.

II. ЦЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ (съгласно чл.28 ал.2 т.2 от Закона за нормативните актове):

           С приемането на предложения проект за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера:

             - се уреждат обществени отношения с местно значение свързани с реда и условията досежно организацията на движението на пътните превозни средства на територията на Община Пещера, и

          – се въвежда синхрон с нормативните актове на европейско и национално ниво.

           При упоменатото изменение и допълнение на наредбата е спазен принципа на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – не е в противоречие на закона, спазени са законовите разпоредби на местното, националното и европейското законодателство. Предложеното уреждане обществените отношения с местно значение е съобразено с нормативните актове от по-висока степен. Проектът на подзаконовия нормативен акт с местно значение се предлага на вниманието на компетентен за приемането му според закона орган и съдържа общи правила за поведение, които да се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, с нееднократно действие. Административно-наказателните разпоредби на проекта на наредбата са съобразени в пропорционалност с тежестта на съответните нарушения. 

III. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА (съгласно чл.28 ал.2 т.3 от Закона за нормативните актове):

Не са необходими допълнителни финансови средства, както и други ресурси, извън наличните към настоящия момент за прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера. Основният замисъл на предложения проект за изменение и допълнение е хармонизация на действащата вторична правна регулация на местно ниво с изискванията на нормативната уредба от национално ниво, както и въвеждане на ред и условия за безплатно паркиране на Изцяло електрическите превозни средства /ИЕПС/ на територията на Община Пещера.

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСОВИТЕ, АКО ИМА ТАКИВА (съгласно чл.28 ал.2 т.4 от Закона за нормативните актове):

Очакваните резултати от приемането на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера, наред вече с изложените са и непротиворечива правна уредба на местно ниво с националната нормативна регулация в областта на движението и паркирането на Изцяло електрическите превозни средства /ИЕПС/.

V. АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (съгласно чл.28 ал.2 т.5 от Закона за нормативните актове):

             Предлаганите промени в Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера са в съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз и приложимото българско право.

На основание чл.26 ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината – www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на                      e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул.“Дойранска епопея“ №17, Община Пещера.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера, приета с Решение №334/01.03.2002г., изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – Решение №80/29.04.2008г., изм.-Решение № 482/26.02.2010г., изм. и доп. с Решение № 470/29.11.2013г., изм. и доп. с Решение № 498/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 747/16.02.2015г., доп. с Решение № 755/27.03.2015г., изм. и доп. с Решение № 111/26.05.2016г., изм. и доп. с Решение № 139/30.09.2020г. на Общински съвет - Пещера

§1. Създава се нов РАЗДЕЛ ІІІ Б „РЕЖИМ НА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“ със следното съдържание:

Чл.23б. Изцяло електрическите превозни средства (ИЕПС)- автомобилите, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене паркират безплатно в паркингите – общинска собственост на територията на община Пещера.

Чл.23в (1). Правото по чл.23б на безплатно паркиране се установява с регистрационен номер, издаден съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства или с вписване в регистър за ИЕПС, поддържан от Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.

(2) Вписването в регистъра на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ се извършва след подаване на писмено заявление от собственика на изцяло електрическото превозно средство, а в случаите, когато собственикът е различен от заявителя, това следва да се отрази в заявлението до директора на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.

           (3) Заявлението може да бъде подадено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронното управление.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069