Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 544 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

    ОТНОСНО: Приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2023г.

    Общинският съвет като след като изслуша предложението на Директора на дирекция „Социално подпомагане"- гр. Пещера, взе предвид становището на ПК, във връзка с разпоредбите на чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, на основание чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

                  Приема Общинската програма за закрила на детето за 2023г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069