Събота, 27 Май 2023
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 positivessl trust seal md 167x42

    

 

РАЗДЕЛ АРХИВ     КОНКУРСИ 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание чл. 61,

ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

АРХИВ ИЗБОРИ

 

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
 BG RRP 4 023  Logo TO
 BG RRP 3.006  EF_Baner.jpg
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01  ruralyouthfuture logo

 

 

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

 logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI Logo live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

     
       
       

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 20 Април 2023г. 14:54ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 04. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите извършени от Дирекция социално подпомагане – Пещера, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2022г.
• Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023г.
Докладва: Димитър Попов, Директор на Дирекция «Социално подпомагане» гр. Пещера

2. Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността на Народните читалища в Община Пещера през 2022г.
Докладват: Станислава Дамянова – Секретар на НЧ „Сергей Румянцев -1909", с. Капитан Димитриево;
Марена Вачкова – Секретар на НЧ „Зора -1903" с. Радилово;
Мария Златкова – Секретар на НЧ „Развитие"-1873" гр. Пещера;

3. Отчет за дейността на „ВКС" –ЕООД - гр. Пещера за 2022 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера Васил Батаклиев,
ВрИД Управител на „ВКС" ЕООД гр. Пещера

4. Отчет за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера за 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Смилянов
Директор на ОП"Чистота и поддържане на общинската инфраструктура"

5. Отчет за дейността на ОП „ Паркинги и пазари" за 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Георги Дачев,
Директор на ОП „ Паркинги и пазари"

6. Отчет за дейността на ОП „Обредни дейности"за 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Делев,
Директор на ОП „Обредни дейности"

7. Отчет на бюджета на Общината за 2022година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2022г. и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

8. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Пещера за периода 2024-2026г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

9. Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължения на „ВКС" ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

10. Поемане на кредит от финансова институция за нуждите на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД.
Докладва: Васко Тилев, ВрИД Управител на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД

11. Информация за състоянието на ученическото и детско здравеопазване в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев,
Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

12. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Елена Рядкова – Заместник кмет на Община Пещера

13. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за удостояване с отличия на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Елена Рядкова – Заместник кмет на Община Пещера

14. Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

15. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1097 /УПИ I-2859, 2860 по ПУП на гр. Пещера/, поземлен имот с идентификатор 56277.502.1160 /УПИ XIIІ-2859 по ПУП на гр. Пещера/ и част с площ от 147 кв. м. от улица тупик с о. т. 536в-536г /част от поземлен имот с идентификатор 56277.502.9574/ по КККР на гр. Пещера, кв. 122А в новообразуван УПИ I-2859, 2860, За жилищно строителство с площ от 1900 кв. м.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

16. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на метални павилиони за търговска дейност, намиращи се в района на Общински пазар гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

17. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на Павилиони №1, №2, №3, №5, №6 и №7, намиращи се на Дъгов мост гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

18. Даване на съгласие върху имоти – публична общинска собственост в гр.Пещера да бъдат монтирани системи за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

19. Учредяване на право на безвъзмездно ползване на едно помещение за приемна на РУМВР - Пещера в кв. „Луковица" гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

20. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069