Неделя, 03 Дек 2023
Вие сте тук: Начало
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 -ПИ 36124.501.161 /УПИ XII-161/ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП

10.04.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. “Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение регулацията на поземлени имоти с идентификатори 36124.501.155 /УПИ VI-155/ и 36124.501.161 /УПИ XII-161/ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, кв. 16 по ПУП на с. Капитан Димитриево, като част от поземлен имот с идентификатор 36124.501.155   /УПИ VI-155/ се присъедини към поземлен имот с идентификатор 36124.501.161 /УПИ XII-161/; дворищно регулационната линия се измества на изток в УПИ VI-155, а в северната си част проектната граница преминава между сгради с идентификатори 36124.501.155.4 и 36124.501.155.5 по КККР на с. Капитан Димитриево. Новообразуваните УПИ са както следва: УПИ XIII-161, 155 с площ от 1548 кв. м., УПИ XIX-155 с площ от 942 кв. м., кв. 16 по плана на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера. Устройствената зона е „Жм” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул. “Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069