Събота, 22 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 542 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

  ОТНОСНО: Безвъзмездно и безсрочно предоставяне от Областна администрация Пазарджик на Община Пещера за управление и изпълнение на обществени функции на имот - частна държавна собственост съгласно Акт за частна държавна собственост № 7029, съставен на 16.11.2018г.


.
Мотиви: В изпълнение на Решение № 501/26.01.2023г. на Общински съвет – Пещера бе регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията търговско дружество „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД с ЕИК 207244888. „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, като Община Пещера е едноличен собственик на капитала на дружеството. На Дружеството бе издаден Лиценз на Общността за извършване на пътнически превози № 10481, издаден на 27.02.2017 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С Решение № 517/28.02.2023 г. на Общински съвет гр. Пещера е възложено на „Автобусен транспорт - Пещера" ЕООД изпълнението на утвърдените общински транспортни схеми, както и утвърдените от областните и републиканската транспортни схеми линии и курсове за община Пещера, които тя може да възлага на превозвачите.
При изпълнението на дейността на дружеството, на същото му е необходимо обособено място за паркиране на автобусите. Такова подходящо място е Поземлен имот с идентификатор 56277.1.373, с площ 5057 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за стопански двор, категория на земята девета, ведно с построените в него: Сграда с идентификатор 56277.1.373.1, застроена площ 374 кв. м., брой етажи 1, предназначение- селскостопанска сграда (навес ССМ, монолитна конструкция, построена 1981 г. по АДС № 524/ 13.11.1997 г.), находящ се в област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, местност „Копривец", ПИ с идентификатор 56277.1.373по КККР, номер по предходен план 019004, граници на имота: ПИ с идентификатори- 56277.1.854, 56277.1.397, 56277.1.870, 56277.1.586, 56277.1.403, 56277.1.1455, 56277.1.785. Описаният имот е предоставен за управление на Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии „Атанас Ченгелев" гр. Пещера с Акт за частна държавна собственост № 7029, съставен на 16.11.2018г. На 07.03.2023г. в Община Пещера е получено писмо от Професионалната гимназия по хранително- вкусови технологии „Атанас Ченгелев", в което се казва, че гореописаният имот не е необходим за нуждите на гимназията.
В тази връзка предлагам Общински съвет гр. Пещера да даде съгласие гореописаният имот да бъде предоставен безвъзмездно и безсрочно от Областна администрация Пазарджик на Община Пещера, за управление и изпълнение на обществени функции и да възложи на кмета на Община Пещера да предприеме необходимите действия и внесе пакета от необходими документи в Областна администрация Пазарджик във връзка с безвъзмездно и безсрочно придобиване право на управление на имота.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.15, ал.1, и ал.2 изречение второ от Закона за държавната собственост /ЗДС/ във връзка с чл.6, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗДС

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за придобиване право на управление на Поземлен имот с идентификатор 56277.1.373, с площ 5057 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за стопански двор, категория на земята девета, ведно с построените в него: Сграда с идентификатор 56277.1.373.1, застроена площ 374 кв. м., брой етажи 1, предназначение- селскостопанска сграда (навес ССМ, монолитна конструкция, построена 1981 г. по АДС № 524/ 13.11.1997 г.), находящ се в област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, местност „Копривец", ПИ с идентификатор 56277.1.373по КККР, номер по предходен план 019004, граници на имота: ПИ с идентификатори- 56277.1.854, 56277.1.397, 56277.1.870, 56277.1.586, 56277.1.403, 56277.1.1455, 56277.1.785, който да бъде предоставен безвъзмездно и безсрочно от Областна администрация Пазарджик на Община Пещера.

2.Упълномощава Кмета на Община Пещера да предприеме необходимите действия и внесе пакета от необходими документи в Областна администрация Пазарджик във връзка с безвъзмездно и безсрочно придобиване право на управление на Поземлен имот с идентификатор 56277.1.373, с площ 5057 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за стопански двор, категория на земята девета, ведно с построените в него: Сграда с идентификатор 56277.1.373.1, застроена площ 374 кв. м., брой етажи 1, предназначение- селскостопанска сграда (навес ССМ, монолитна конструкция, построена 1981 г. по АДС № 524/ 13.11.1997 г.), находящ се в област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, местност „Копривец", ПИ с идентификатор 56277.1.373по КККР, номер по предходен план 019004, граници на имота: ПИ с идентификатори- 56277.1.854, 56277.1.397, 56277.1.870, 56277.1.586, 56277.1.403, 56277.1.1455, 56277.1.785, както и да подпише договора за безвъзмездно и безсрочно право на управление.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
"ЗА": 14
"ПРОТИВ": 1
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 2

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069