Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 538 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.504.445, гр. Пещера

Мотиви: Имотът не е необходим за нуждите на Общината и с продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.
    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за продажба на имота както следва:
Поземлен имот с идентификатор 56277.504.445 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 274 кв.м, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 183, парцел ІІ, адрес на имота: квартал Луковица. Граници на имота: 56277.504.9640, 56277.504.435, 56277.504.436, 56277.504.444, 56277.504.446, актуван с АОС № 1090/10.08.2022г.
2. Приема изготвената пазарна оценка на имота по т.1 в размер на 8913 лв. без ДДС, върху която да се начислят съответните данъци и такси.
3. Определя процедура за продажба на имота – търг с явно наддаване при начална тръжна цена, равна на пазарната оценка в размер на 8913 лв.
4. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 17
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 2

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069