Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 536 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

  Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 36124.501.491 по ПУП на с. Капитан Димитриево с Тодор Николаев Зайчев

Мотиви: В Община Пещера е постъпило заявление с вх. №94Т-8562-1/13.02.2023г. от Тодор Николаев Зайчев, с което се иска прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 36124.501.491, целият с площ от 1015 кв.м, с адрес с. Капитан Димитриево, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 302, квартал 30, парцел ХХІ. Граници на имота: 36124.501.2518, 36124.501.302, 36124.501.285, 36124.501.284, 36124.501.492.
Видно от нотариален акт № 36, том І, рег. №353, нот. дело 36/31.01.2023г. и нотариален акт № 37, том I, рег. № 354, дело № 37/31.01.2023г. Тодор Николаев Зайчев е собственник на 827/1015 идеални части, съответстващи на 827.00 кв. м от имота. Община Пещера е собственик съответно на 188/1015 идеални части от ПИ с идентификатор 36124.501.491 съгласно АОС №1105/21.02.2023г.
Изготвена е оценка от независим оценител за общинската част от ПИ 36124.501.491, която е в размер на 3227.00 лв. без ДДС.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.51, ал.1, т.3 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната программа за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за периода 2023г. като в т. ІV «Описание на имотите за прекратяване на съсобственост» добавя имота както следва:
188/1015 идеални части Поземлен имот с идентификатор 36124.501.491, целият с площ от 1015 кв.м, с адрес с. Капитан Димитриево, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 302, квартал 30, парцел ХХІ. Граници на имота: 36124.501.2518, 36124.501.302, 36124.501.285, 36124.501.284, 36124.501.492, АОС №1105/21.02.2023г.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Пещера и Тодор Николаев Зайчев върху имота по т.1, в който 827/1015 идеални части са собственост на Тодор Николаев Зайчев и 188/1015 идеални части са общинска собственост, чрез продажба на частта на Общината на съсобстваника.

3. Приема изготвената пазарна оценка на общинската част от имота по т.1 в размер на 3227.00 лева без ДДС, върху която да се начислят и платят съответните данъци и такси.

4. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
"ЗА": 17
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069