Събота, 22 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 535 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Отказ на Община Пещера за изкупуване на недвижим имот - Сграда с идентификатор 56277.1.1751.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, собственост на Стефан Иванов Балабанов, Живка Стойкова Балабанова и Златка Иванова Балабанова.

Мотиви: В бюджета на общината за 2023 г. няма заложени средства за придобиване на имоти

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

Отказва Община Пещера да изкупи недвижим имот – Сграда с идентификатор 56277.1.1751.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, собственост на Стефан Иванов Балабанов, Живка Стойкова Балабанова и Златка Иванова Балабанова на предложената от съсобственика на имота цена от 9 000.00 лв.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069